ΠΟΛΙΤΙΚΗ AΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
To ιατρείο της Βέρας Μπούντη «Vera Bounti plastic and reconstructive surgery» με υπεύθυνη ιατρό τη κ. Βέρα Μπούντη αποτελεί ιατρική κλινική παροχής ιατρικών υπηρεσιών υγείας και πλαστικής χειρουργικής από εξειδικευμένους συνεργάτες αυτής. Η παρούσα Πολιτική έχει ως στόχο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2106/679, εφεξής «ΓΚΠΔ»), να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, να περιγράψει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας («Προσωπικά Δεδομένα»), να εξηγήσει τις σχετικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά των επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους. Το ιατρείο μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, σε συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ και το νόμο 4624/2019, σάς παρέχει με την παρούσα την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, άλλως δεδομένων υγείας καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

 

Β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Το ιατρείο μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 ΓΚΠΔ, συλλέγει , και επεξεργάζεται περαιτέρω, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς μάς χορηγείτε, καθώς και δεδομένα ευαίσθητου προσωπικού χαρακτήρα σας άλλως ιατρικά δεδομένα, τα οποία (δεδομένα) είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές μας και την μεταξύ μας επικοινωνία. Ειδικότερα, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από εσάς, για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω, ιδίως όταν προβαίνουμε στη λήψη του ιατρικού ιστορικού σας, στη λήψη φωτογραφιών για τις ανάγκες αποτύπωσης και προόδου της ιατρικής σας εικόνας, όταν συμπληρώνετε τα
στοιχεία σας στο site του ιατρείου προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι για τις δράσεις μας, νέα της επιστημονικής ενότητας, όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή άλλους ιστότοπους προσβάσιμους μέσω του ιστοτόπου μας, όταν εγγράφεστε σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες της Εταιρίας μας (newsletter), όταν γίνεστε μέλος ή σχολιάζετε στους λογαριασμούς της Εταιρίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube κ.α.), όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή διαγωνισμούς που διοργανώνει το Ιατρείο μας και όταν υποβάλλετε αιτήματα, παράπονα, σχόλια, κριτικές ή επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα.

 

Γ. ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες:

α) Άρθρο 9 / παράγραφος 2 / στοιχείο (η’)του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας

β) Άρθρο 9 / παράγραφος 2 / στοιχείο (θ’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου.

γ) Άρθρο 9 / παράγραφος 2 / στοιχείο (στ’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα.

δ) Άρθρο 9 / παράγραφος 2 / στοιχείο (γ’) του ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί (προκειμένου για ασθενείς που προσέρχονται ή προσκομίζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε κατάσταση που απαιτεί άμεση παρέμβαση και δεν είναι σε θέση να παρέχουν συγκατάθεση).

ε) Η ανάγκη εκπλήρωσης σκοπών αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, σκοπών επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικών σκοπών σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ.1 του ΓΚΠΔ βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, οι οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβονται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπουν κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

στ) Συγκατάθεση, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ρητά για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις. Τονίζεται ότι αυτή λαμβάνεται μέσω έγγραφης συναίνεσης. Να σημειωθεί ότι μπορείτε να άρετε την συγκατάθεσή σας με την κατάθεση σχετικού αιτήματος σας είτε στο email contact.bounti@gmail.com είτε στο  τηλέφωνο 2111823047.

ζ) Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 (1), πρώτο εδάφιο περ. α’ ΓΚΠΔ): Αν έχετε χορηγήσει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένους σκοπούς, οι σκοποί προκύπτουν από το αντίστοιχο περιεχόμενο αυτής της συγκατάθεσης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οφείλετε να παρέχετε δεδομένα για τον σκοπό αυτό, θα σας το επισημαίνουμε ρητά. Εάν τα δεδομένα αυτά δεν μας παρασχεθούν, δεν θα μπορούμε να συμμορφωθούμε με τη βούλησή σας, όπως αυτή περιλαμβάνεται στη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, όμως, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησή της.

Ειδικά για την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ, οι νομικές βάσεις επεξεργασίας τους είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθες:

α) Η συγκατάθεσή σας (άρθρο 9 (2) περ. α’ ΓΚΠΔ) την οποία μας έχετε παράσχει ρητά για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, οι οποίοι προκύπτουν από το αντίστοιχο περιεχόμενο της συγκατάθεσης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, όμως, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκλησή της.

β) Τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο (άρθρο 9(2) περ. ε’ ΓΚΠΔ).

γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθρο 9(2), περ. στ’ ΓΚΠΔ).

 

Δ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων κάτω των 15 ετών, διενεργείται υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό της προηγούμενης συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων τους.

 

Ε. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα που εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες για την παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε εσάς με βάση τις νομικές βάσεις που παρατέθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και συγκεκριμένα για:

1. Τη συμβατική συμφωνία με εσάς
2. Την τήρηση των δεδομένων για ιστορικούς λόγους και για λόγους μελλοντικής ανάγκης για τεκμηρίωση της συνεργασίας
3. το έννομο συμφέρον μας για την παροχή υπηρεσιών υγείας
4. το ζωτικό συμφέρον σας να λαμβάνετε αυτές τις υπηρεσίες
5. τη διατήρηση των δεδομένων με σκοπό την ανταπόκριση της Υγειονομικής Περιφέρειας σε ελέγχους από ελεγκτικές αρχές της νομιμότητας των διαδικασιών και των πληρωμών
6. το συμφέρον σας να λαμβάνετε αυτές τις υπηρεσίες
7. Προώθηση-Διαφήμιση-Διαμόρφωση προφίλ πελάτη (Instagram, Facebook, Google Analytics)

Επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά και σας παρέχουμε πληροφορίες για προσφορές και υπηρεσίες του Ιατρείου μας, κατόπιν προηγούμενης μεταξύ μας συναλλαγής ή επικοινωνίας. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους επικοινωνίες. Ειδικότερα, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, το Ιατρείο δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω σκοπούς:

α) προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών,

β) διεξαγωγής ποιοτικής/ποσοτικής έρευνας, ή/και ανάλυσης,

γ) συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες και πρόσκλησης σε εκδηλώσεις,

δ) βελτιστοποίησης των υπηρεσιών στους πελάτες μας και όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών μας καθώς και εξατομικευμένης φροντίδας σας ως πελατών και υποψήφιων πελατών,

ε) βελτιστοποίησης της διαδικτυακής μας παρουσίας δια μέσω Instagram, Facebook.

8. Όταν αποτελεί έννομη υποχρέωσή μας (πχ. Φορολογικές αρχές, ασφαλιστικά ταμεία) αφού πρώτα έχετε λάβει γνώση.

 

ΣΤ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Η Εταιρία εγγυάται ότι δεν θα διαβιβάσει ή αποκαλύψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα σας σε τρίτους (εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός εάν είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή απαιτείται από δημόσιες / εισαγγελικές/ δικαστικές υπηρεσίες / αρχές.

2. Αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στους οποίους κοινοποιούνται είναι ενδεικτικά:

α) υπάλληλοι του Ιατρείου (Γραμματεία – Νοσηλευτικό Προσωπικό), μόνο στον αναγκαίο βαθμό, οι οποίοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου

Πέραν των ανωτέρω προσώπων, δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα γνωστοποιούνται περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα.

3. Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων σε τρίτους συνεργάτες μας, το Ιατρείο μας θα διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις (εχέγγυα) για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

4. Πρόσβαση στα στοιχεία σας δύνανται, κατά περίπτωση, να έχουν οι εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί συνεργάτες του Ιατρείου (π.χ. εξωτερικοί ιατροί, ή συνεργαζόμενη κλινική σε περίπτωση επέμβασης). Τα στοιχεία σας γνωστοποιούνται στα ως άνω πρόσωπα, εφόσον η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ορθή εκπλήρωση της συναλλαγής και προκειμένου να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων από τους συνεργάτες μας υπηρεσιών.

 

Ζ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης και Διόρθωσης: Την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων κατά το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Να ανακαλέσετε, κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ, οποιαδήποτε στιγμή, την παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία λαμβάνει χώρα κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή, στην περίπτωση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των σχέσεων απασχόλησης, της συγκατάθεσής σας κατ’ άρθρο 27, παρ. 2, περ. β’ Ν. 4624/2019. Στην περίπτωση αυτή θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει ήδη χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 33 Ν. 4624/2019, να ζητάτε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Συγκεκριμένα μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες αναφορικά με το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, τις κατηγορίες αυτών, τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους διαβιβάζονται και την περίοδο διατήρησής τους. Κατόπιν αιτήματος, η Εταιρία θα σας χορηγήσει αντίγραφο των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 Ν. 4624/2019, να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, κατ’ άρθρο 21 ΓΚΠΔ, ανά πάσα στιγμή.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 34 Ν. 4624/2019, να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εάν ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία ή εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
Να ζητάτε τη διόρθωση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμφισβήτησης ορθότητας των δεδομένων ή μη νόμιμης επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
Να υποβάλλετε αναφορά/καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, δικτυακή πύλη της Αρχής: www.dpa.gr, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): complaints@dpa.gr.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για την μεταξύ μας επικοινωνία ή για τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνεστε είτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δίρφης 30Α ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact.bounti@gmail.com είτε τηλεφωνικά στο τηλ. 2111823047 και εμείς θα φροντίσουμε να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Το ιατρείο μας υπέχει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, κατάχρηση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, άλλως τα δεδομένα υγείας. δεν θα υποβληθούν σε επεξεργασία για κανέναν άλλο σκοπό πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα, χωρίς να έχετε προηγουμένως ενημερωθεί ή/και παράσχει σχετικά τη συγκατάθεσή σας.

 

Θ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα και οποιεσδήποτε αλλαγές θα σας κοινοποιούνται ειδοποίησης στον ιστότοπό μας www.verabounti.com.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Instagram

To ιατρείο διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Instagram (instagram.com/drverabounti)

Μέσω της πλατφόρμας του Instagram έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε το λογαριασμό του Ιατρείου μας και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

Το Instagram, υπεύθυνη για τη λειτουργία του οποίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Instagram λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του.